Адрес:

Фирма: Гюринг България ЕООД

Адрес: София 1164

Ул. Цанко Церковски 58

Адрес: Габрово 5300

Ул. Райчо Каролев № 1

Офис 312

България

КОНТАКТИ:

Офис София:

Теодор Гергов

Митко Митков

t.gergov@guehring-bg.net

m.mitkov@guehring-bg.net

Телефон: 00359-2-9630013

Факс: 00359-2-9635636​

 

 

Офис Габрово:

Пламен Генев

Калоян Михайлов

Радослав Христов

Милена Делиева

Plamengenev@guehring-bg.net

r.hristov@guehring-bg.net

kaloyan.mihailov@guehring-bg.net

delieva@guehring-bg.net

Телефон: 00359-66-800701

Факс: 00359-66-874460

info@guehring-bg.net

Информация за фирмата

Управител: Оливър Гюринг
Готлиб Гюринг ООД  (представлявано от : Дитмар Пфренгер, Бернд Шац; седалище: Албщад; регистрация HRB 400596 административен съд Щутгарт)
Отговорник: Теодор Гергов

Съдебна регистрация: административен съд Щутрагт

Номер регистрация: HRA 400027

ЕИК: DE144838902

Изключване на отговорност

1. Съдържание на електронната оферта

Авторът не поема никаква отговорност за актуалността, точността, пълнотата или качеството на предоставената информация. По принцип иск с претенции към автора, който се позовава на вреди от материален или морален характер, причинени от ползването или неползването на поднесената информация, респ. ползването на невярна или непълна информация, се изключва, освен ако за автора не са налице доказана умисъл или груба небрежност. Всички оферти са неангажиращи и необвързващи. Авторът си запазва изричното право да променя, допълва, заличава части от страниците или цялата оферта без специално уведомление или да спре публикуването временно или окончателно.

2. Препратки и линкове

При директни или индиректни препратки към външни уебсайтове („хипервръзки“), които са извън сферата на отговорност на автора, би влязло в сила задължение за поемане на отговорност, само ако авторът е знаел за съдържанието и за него би било технически възможно и приемливо да промени ползването в случай на противоправно съдържание. С настоящето авторът изрично декларира, че към момента на поставяне на линка не му е било известно незаконно съдържание на страниците, към които ще бъдат насочени препратките. Авторът няма никакво влияние върху актуалното и бъдещо оформление, съдържанието или авторството на препратените/свързаните страници. Следователно с настоящето той изрично се дистанцира от цялото съдържание на всички препратени/свързани страници, променени след поставянето на линка. Тази констатация е в сила за всички линкове и препратки, поставени в рамките на собствената интернет оферта, както и за съобщения от трети лица в създадените от автора книги за гости, дискусионни форуми, списък с линкове, пощенски списъци и във всички други форми на бази данни, за чието съдържание е възможен достъп до запис от страна на трети лица. За незаконно, невярно или непълно съдържание и в частност за вреди, които са възникнали от ползването или неползването на поднесена по подобен начин информация, отговорност носи единствено доставчикът на страницата, към която е насочена препратката, а не онзи, който чрез линкове само препраща към съответната публикация.

3. Авторско право и право на обозначение

Авторът се старае да съблюдава авторските права за използваните снимки, графики, звукови документи, видео поредици и текстове във всички публикации, да използва изготвени от самия него снимки, графики, звукови документи, видео поредици и текстове или да използва неизискващи лиценз графики, звукови документи, видео поредици и текстове. Всички посочени в интернет офертата и евентуално защитени от трети лица търговски марки подлежат неограничено на разпоредбите, регулиращи правото на обозначение, и на правото на владение на съответния регистриран собственик. Само заради обикновено позоваване не бива да се прави извод, че марките не са защитени от права на трети лица! Авторското право за публикувани, изготвени от самия автор обекти е единствено на автора на страниците. Размножаването или използването на такива графики, звукови документи, видео поредици и текстове в други електронни или печатни публикации без изричното одобрение на автора е забранено.

4. Защита на личните данни

Ако в рамките на интернет офертата съществува възможност за въвеждане на лични или служебни данни (имейли, имена, адреси), огласяването на тези данни от ползвателя става на изрично доброволно основание. Ангажирането и плащането на всички оферирани услуги – доколкото е техническо възможно и приемливо – е позволено и без посочването на такива данни, респ. при посочване на анонимни данни или с псевдоним. Забранява се ползването на публикуваната в рамките на информационното каре или на подобни данни информация за връзка като пощенски адреси, телефонни и факс номера, както и имейли от трети лица за изпращането на неизискана изрично информация. Запазва се изричното право за предприемане на съдебни действия срещу изпращащите така наречените спам съобщения при нарушаване на тази забрана.

5. Правно действие на изключването на отговорността

Изключването на отговорността следва да се разглежда като част от интернет офертата, от която е извършена препратката към тази страница. Ако части или отделни формулировки от настоящия текст не съответстват, вече не съответстват или не съответстват изцяло на действащото правно положение, това не засяга съдържанието и валидността на останалите части от документа.

6. Уеб анализ

Нашият уебсайт използва Piwik, инструмент за статистически анализ на посещенията на сайта, с което се стремим към постоянно подобрение на нашия уебсайт според изискванията на посетителите. Piwik използва „бисквитки“, това са текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър. Генерираната от „бисквитките“ информация за ползване се обобщава и анализира от нашите служители. Вашият IP-адрес се прикрива веднага при обработката и преди запаметяването, така че и анализите ни да бъдат анонимни. Генерираната с помощта на „бисквитките“ информация за това, че сте ползвали нашия уебсайт, не се предоставя на трети лица, а ни служи за оптимизиране на важно съдържание за представянето ни в интернет. Ако не сте съгласни с представения начин на действие и нашия анонимен анализ на поведението на потребителите, можете, разбира се, да възразите. В тази връзка можете да включите на Вашия браузър „Do Not Truck“, респ. „да съобщите на уебсайтовете да не проследяват действията Ви“.